Dielo kňazských povolaní

Dielo kňazských povolaní – večné sväté omše

Každý deň slúžia členovia Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni tri sväté omše za svojich spolupracovníkov, dobrodincov a priateľov, ktorí modlitbou, dobrým kresťanským životom a materiálnou a finančnou pomocou pomáhajú prebúdzať a formovať nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Každá osoba, úmysel a dôležité chvíle života (krst, birmovanie, manželstvo, ale aj ťažké situácie ako choroba alebo smrť) odovzdané v tomto „Diele“ sú neprestajne zahrnuté modlitbou. Každý dobrodinec tohto „Diela“ i každý zapísaný je zahrnutý pallotínskou modlitbou za života, ako aj po smrti.

Úmysly svätých omší možno posielať
e-mailom: umysel@mojepovolanie.sk

K prijatiu úmyslu a zapísaniu do Diela kňazských povolaní je potrebné uviesť:

  • úmysel
  • Vašu presnú adresu

Milodary možno zasielať poštovou poukážkou na adresu:

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni
„MOJE POVOLANIE“
ul. Farská 1
976 63 PREDAJNÁ

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!