Cieľ Spoločnosti katolíckeho apoštolátu

Tak, ako každá inštitúcia v katolíckej Cirkvi, aj Spoločnosť katolíckeho apoštolátu má svoj špecifický cieľ, pre ktorý bola povolaná k životu. V rozpätí 170 rokov sa originálne ciele svätého Vincenta Pallottiho prispôsobovali potrebám a situácii v Cirkvi a vo svete.

Po druhom vatikánskom koncile (1963-1965) si Spoločnosť počas generálneho zhromaždenia dala za úlohu opätovné definovanie cieľov v súlade s prvotnou myšlienkou Zakladateľa, s prihliadnutím na historický rozvoj a aktuálne potreby Cirkvi.

Jednoduchá, zrozumiteľná a spojitá prezentácia týchto cieľov pre osoby, ktoré nepoužívajú každý deň teologickú a cirkevno-právnu terminológiu, je neľahkou výzvou. Kvôli ľahšej prezentácii cieľov sme zvolili hierarchický postup cieľov, ktoré chce Spoločnosť realizovať:

Najdôležitejším dôvodom existencie Spoločnosti je, v súlade s celým poslaním Ježiša Krista a Cirkvi, „oživovanie viery a zapaľovanie lásky vo všetkých členoch Božieho ľudu a tiež rozširovať vieru a lásku po celom svete, aby čo najskôr bol jeden ovčinec a jeden pastier“. Tento všeobecný cieľ, ktorý realizuje celá Cirkev, sa v prípade Spoločnosti konkretizuje v pojme „katolícky apoštolát, čiže všeobecný“, ktorý sa pre svätého Vincenta Pallottiho stal vedúcou myšlienkou v ujímaní sa činnosti a pisárskej teologickej tvorivosti.

Tento pojem predpokladá, že k plneniu apoštolského poslania sú oprávnení a zaviazaní všetci pokrstení, každý podľa svojich jedinečných a neopakovateľných možností. Najvšeobecnejšie sa dá povedať, že cieľom Spoločnosti je upevňovanie spolupráce všetkých členov Cirkvi, čiže duchovných, rehoľníkov a laikov, kvôli plnšiemu a účinnejšiemu vykonávaniu apoštolských úloh. Takto sformulovaný cieľ je spoločný pre Spoločnosť a celé Dielo svätého Vincenta Pallottiho. Vyššie uvedený cieľ je realizovaný – v mnohých prípadoch – v konkrétnej inštitucionálnej forme Združenia katolíckeho apoštolátu.

Združenie je spoločenstvom veriacich, ktorí žijú podľa charizmy svätého Vincenta Pallottiho a starajú sa o spoluprácu medzi veriacimi laikmi, duchovnými a zasvätenými osobami.