Vincent Pallotti

Životopis

pallotti_portret1
Svätý Vincent Pallotti narodil sa 21. apríla 1795 v Ríme ako syn Petra a Magdalény de Rossi. Svoje detstvo a mladosť prežil v rodine, kde dostal duchovnú výchovu. Kňazskú vysviacku prijal 16. mája 1818. Po vysviacke sa vďaka svojim apoštolským aktivitám zoznámil s veľkým počtom kňazov a laikov, ktorí sa aktívne angažovali pre oživovanie kresťanskej viery medzi občanmi Ríma. Jeho rôznorodá pastierska činnosť ho vyzývala k rozširovaniu spolupráce medzi veriacimi laikmi, duchovnými a osobami zasvätenými Bohu.

V tých časoch bol Rím miestom, kde bolo možné realizovať široké pole kňazských alebo apoštolských aktivít. Pallotti bol otvorený na potreby Cirkvi a veriaceho ľudu: staral sa o chudobných a siroty; neúnavne spovedal; dával mnohé prednášky a duchovné cvičenia pre rehoľníkov; viedol veľakrát misie vo farnostiach. Okrem toho sa zaoberal deťmi, mládežou a dospelými; rozširoval apoštolát práce.

Podporoval misie a misionárov; zaoberal sa riešením problémov kresťanského Východu. Bol inšpirátorom slávnostného prežívania oktávy Epifánie (Zjavenia Pána) ako vyjadrenie jednoty a všeobecnosti Cirkvi. To všetko bolo pre neho veľmi dôležité, ale najdôležitejšia v jeho apoštoláte bola snaha o chválu Boha a spásu ľudí. Sila, ktorá ho nútila k jeho apoštolátu usmerneného na oživovanie viery, bola láska v dvojakom chápaní: duchovnom a dočasnom.

To, čo odlišovalo svätého Vincenta v jeho živote a práci od iných, bolo neúnavné smerovanie k svätosti, ktoré, dalo by sa povedať, bolo prameňom všetkých jeho skutkov a myšlienok. Každú sekundu svojho života odovzdával nekonečne svätému Pánu Bohu.

Aký bol jeho život, táka bola aj jeho smrť. Svoj pozemský život ukončil 22. januára 1850 v Ríme pri Kostole San Salvatore in Onda po chorobe zápalu pľúc, ktorú si spôsobil počas spovede, keď odovzdal chudobnému svoj plášť. Sto rokov po jeho smrti ho pápež Pius XII. vyhlásil za blahoslaveného a 20. januára 1963 mu pápež Ján XXIII. udelil titul svätého. To on o svätom Vincentovi povedal: „Svätý Vincent Palloti je jednou z najvýznamnejších osôb v apoštolskej činnosti 19. storočia. (…) Neuspokojil sa s obyčajnou kňazskou službou. Rozmýšľal nad stále novými prostriedkami, ako umožniť ľuďom poznať a obľúbiť si Boha“.

 

Významné dátumy

1789 – Veľká francúzska revolúcia
1795 – narodenie Vincenta Pallottiho (21. apríl)
1800 – smrť pápeža Pia VI.; voľba Pia VII.
1801 – Vincent Pallotti začína navštevovať všeobecnú školu
1805 – prvé sväté prijímanie
1807 – začiatok štúdia v Rímskom kolégiu (humanistické štúdia trvajú do jesene r. 1813; toho istého roku začína štúdium filozofie)
1808 – obsadenie Ríma francúzskymi oddielmi generála Miollisa
1809 – uväznenie a odvlečenie pápeža Napoleonom do Francúzska
1812 – začiatok vojny medzi Napoleonom a Ruskom
1811 – prijatie tonzúry a nižšieho svätenia
1814 – triumfálny návrat pápeža
1814 – začiatok štúdia filozofie a teológie na Univerzite Sapienza
1816 – prijatie svätenia subdiakonátu (21. september)
1817 – prijatie svätenia diakonátu (20. september)
1818 – slávnostné vysvätenie za kňaza (16. máj)
1818 – ukončenie štúdia filozofie a teológie s titulom doktor (júl)
1819 – pôsobenie vo funkcii korepetírora na univerzite Sapienza (do roku 1829)
1820 – nové nepokoje v Ríme
1823 – Smrť Pia VII.; voľba Leva XII.
1825 – rok Veľkého jubilea
1827 – nominácia za špirituála v Rímskom seminári (do roku 1840)
1830 – voľba pápeža Gregora XVI.
1835 – nominácia za rektora Kostola Santo Spirito dei Napolitani (v tejto funkcii zotrval do roku 1845);
1835 – založenie „Katolíckeho apoštolátu“
1836 – prvá veľká oktáva Epifánie
1837 – otvorenie Misijného kolégia
1837 – založenie sirotinca pre dievčatá
1838 – rozpustenie a opakované založenie „Katolíckeho apoštolátu“
1839 – choroba a odpočinok v Camaldoli
1842 – menovanie za vojenského kaplána
1844 – prijatie duchovnej správy v nemocnici „Cento Preti“
1845 – odovzdanie niekdajšieho minoritského kláštora San Salvatore in Onda Pallottimu a jeho spoločníkom
1846 – oficiálne založenie Kongregácie kňazov „Katolíckeho apoštolátu“ (neskôr nazvanej „pallotíni“)
1846 – smrť pápeža Gregora XVI.; voľba pápeža Pia IX. (Pallottiho priateľa ešte z čias mladosti)
1848 – revolúcia v Taliansku a v Ríme
1849 – dočasné rozpustenie kongregácie kňazov zo San Salvatore in Onda z dôvodu prenasledovania Cirkvi
1849 – dobytie Ríma francúzskymi oddielmi pod vedením generála Oudinota;
návrat pápeža
1850 – Pallottiho smrť
1950 – vyhlásenie Vincenta Pallottiho za blahoslaveného (22. januára 1950 pápežom Piom XII.; 100 rokov od uplynutia jeho smrti)
1963 – vyhlásenie Vincenta Pallottiho za svätého (22. januára 1963 pápežom Jánom XXIII.);
1963 – vyhlásenie svätého Vincenta Pallottiho za patróna Pápežskej misijnej únie kléru